2. Izgradnja objekta

Naziv projekta: Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

Kod projekta: NPOO.C1.5.R1-I1.02.0005

Ukupna vrijednost projekta: 110.000.230,10 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 75.345.000,00 kn

Opis projekta:

U Osječko-baranjskoj županiji (dalje: OBŽ) postoji velik broj relativno malih proizvođača voća i povrća koji zbog svojih kapaciteta teško mogu izravno plasirati proizvode na domaće ili inozemno tržište. Stoga su prisiljeni svoje proizvode prodavati preko veletrgovaca posrednika koji im za uslugu posredovanja uzimaju veliku proviziju. Visina posredničke provizije, odnosno troškovi logistike koje posrednici obračunavaju proizvođačima, često je tolika da proizvođači ne samo da ne ostvaruju dobit iz poslovanja već generiraju i gubitke. Ulaskom RH u EU ponuda voća i povrća na hrvatskom tržištu mnogo je veća od potražnje. Zbog smanjene kupovne moći potrošača izazvane višegodišnjom recesijom te povećanom konkurencijom velikog broja maloprodajnih trgovačkih lanaca, cijene proizvoda u maloprodaji kontinuirano padaju, a trgovački lanci vrše stalan pritisak na proizvođače da smanje proizvođačke cijene. Da bi se izbjegle takve situacije potrebno je uspostaviti tržišno konkurentnu proizvodnju voća i povrća na području OBŽ. Iz tih razloga, OBŽ nastoji izgraditi i opremiti funkcionalni logističko-distributivni centar za voće i povrće (dalje: Regionalni distribucijski centar). Funkcija Regionalnog distribucijskog centra (dalje: RDC) sadržana je u koncentraciji i distribuciji proizvoda od proizvođača do tržišta, a karakteriziraju je prihvat, skladištenje, sortiranje, kalibriranje, pakiranje, fitopatološki nadzor, označavanje, utovar i otprema voća i povrća do krajnjeg kupca. Usluge RDC-a koristit će prvenstveno proizvođači jabuka, ali i proizvođači ostalih sorta voća i povrća iz OBŽ, koji se udružuju u proizvođačku organizaciju kao korisnici RDC-a, u cilju podizanja troškovne efikasnosti proizvodnje, marketinga i distribucije do prodajnih kanala.

“Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće” je infrastrukturni projekt u sektoru voća i povrća koji ima značaj strateškog projekta na regionalnoj razini u razvoju poljoprivrede i pokretanju gospodarske aktivnosti u OBŽ, ali i u širem regionalnom području. Njegova izgradnja doprinijet će postizanju općeg cilja: povećanju konkurentnosti mikro i malih proizvođača voća i povrća u OBŽ. Navedeni opći cilj postići će se putem unaprjeđenja položaja proizvođača voća i povrća u lancu opskrbe, osvještavanjem važnosti organiziranja proizvođača u proizvođačku organizaciju, poboljšanjem prihoda proizvođača voća i povrća (a posebno mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava), većoj prepoznatljivosti domaćeg voća i povrća na policama trgovačkih centara te daljnjim razvojem cijelog područja kroz povezivanje svih prioritetnih područja suradnje Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem (prehrane, bio-ekonomije, unapređenje lanca vrijednosti i stvaranje regionalnih razvojnih središta kroz pametnu specijalizaciju, obrazovanje i regionalnu infrastrukturu, turizam i kreativno društvo). Važno je naglasiti da je izgradnja RDC-a jedan od osnovnih preduvjeta za povezivanje malih proizvođača u OBŽ i široj regiji Slavonije, Baranje i Srijema kako bi se osnažili te da omogućava istima da svoje proizvode nude tijekom cijele godine.

Ovom Projektu prethodio je projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije što je podrazumijevalo izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole odnosno projektiranje idejnog rješenja, izradu glavnog projekta, izvedbenog projekta, kao i troškovnika i opisa radova prema izvedbenom projektu, te ostalu studijsku dokumentaciju (elaborat/studiju utjecaja zahvata na okoliš). Parcele na kojima je planirana izgradnja RDC, opremljene su kompletnom infrastrukturom: prometne površine s pripadajućom oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, DTK, toplovodnom mrežom, plinovodnom mrežom, vodoopskrbom, kanalizacijom i električnom energijom.

Specifični cilj ovog Projekta je izgradnja prve faze RDC-a za voće i povrće. RDC za voće i povrće gradit će se na području Eko industrijske zone Nemetin u Osijeku i postat će centar organizacije proizvodnje, skladištenja, sortiranja, pakiranja i distribucije voća i povrća te proizvodnju soka u OBŽ i cijeloj regiji Slavonije, Baranje i Srijema.

U okviru Projekta planirana su 3 osnovna elementa proračuna:

  1. Izgradnja objekta RDC-a, što uključuje: postupak javne nabave za uslugu gradnje objekta RDC-a, postupak javne nabave za uslugu nadzora nad građenjem RDC-a, izvođenje radova na izgradnji RDC-a i stavljanje objekta u funkciju, provođenje postupka revizije projekta
  2. Promidžba i vidljivost, što uključuje aktivnosti: organizacija tiskovne i završne konferencije projekta i izrada informativnih i promotivnih materijala
  3. Doprinosi i priključci, što uključuje aktivnosti: priključenje na elektroenergetsku distributivnu mrežu, utvrđivanje i plaćanje komunalnog doprinosa, utvrđivanje i plaćanje vodnog doprinosa.

Izgradnja cijelog kompleksa RDC je planirana kroz tri faze:

I. – planirana je izgradnja skladišnih kapaciteta za voće i povrće, sa sortirnicom, pakirrnicom, laboratorijem za praćenje kontrole kvalitete, potrebne upravne i pomoćne prostorije

II. – izgradnja objekta s dodatnim skladišnim prostorom za smještaj voća i povrća, linije, tuneli za brzo smrzavanje s potrebnim skladišnim kapacitetima za čuvanje smrznutog voća i povrća, linija za proizvodnju soka, sušara za voće i povrće te aukcijska dvorana

III. – izgradnja objekta u kojem će se nalaziti tehnološki inkubator s malim linijama za proizvodnju prerađevina od voća i povrća s prostorijama za pripremu proizvoda za tržište.

Sama građevina distribucijskog centra smjestit će se na južnom dijelu parcele te će biti podijeljena na tri bloka: blok A, blok B i blok C. U bloku A bit će smještena EKO hladnjača s ULO (Ultra Low Oxygen) komorama te konvencionalna hladnjača s ULO komorama. EKO hladnjača sastojat će se od 7 ULO komora i manipulativnog hodnika. Konvencionalna hladnjača sastojat će se od 16 komora (od čega je 10 ULO komora i 6 DA komora), manipulativnog hodnika i prostorije rashladne strojarnice. Na etaži nalazi se ULO instalacijski hodnik. U bloku B nalazit će se EKO sortirnica i konvencionalna sortirnica. Eko sortirnica imat će 2 NA komore za skladištenje voće i povrća. Konvencionalna sortirnica obuhvaćat će prostor prebiranja, sortiranja i pakiranja, 4 NA komore za skladištenje voća i povrća, teretno dizalo, strojarnicu dizala, prostor za skladištara i punionicu viličara. Na katu će se nalaziti pogon za proizvodnju voćnog soka s pratećim prostorijama (spremište opreme – kolica, prostorije za tehnologa, garderobe i sanitarne prostorije). Također, na katu će biti smješteno spremište ambalaže te teretno dizalo. Blok C izvest će se u dvije etaže. U prizemlju bloka C bit će smještene pomoćne prostorije za potrebe pogona: kotlovnica, elektro soba, prostor za sprinkler stanicu, radionica, stubišta, hodnik, prostor za prezentaciju, kontrola kvalitete – laboratorij, čistačica, sanitarni čvor, tehnolog, garderobe, soba za odmor i ured. Na katu će se nalaziti uredski prostori, uredi direktora i voditelja pogona, čajna kuhinja, sanitarni čvorovi, dvije sobe za sastanke, server soba te konferencijska dvorana.

RDC je projektiran na načelu održive gradnje i zaštite okoliša i koristit će energetske izvore obnovljive izvore energije. Projektom je projektirana fotonaponska elektrana koja će proizvoditi električnu energiju iz sunčanih kolektora, koji će biti smješteni na krovnim površinama objekta. Time će ovaj projekt dobiti epitet „prijateljski za okoliš“ te će dati doprinos smanjenju emisije ugljikovog dioksida (CO2), sumpornog dioksida (SO2) te drugih onečišćujućih tvari u okoliš.

Ciljna skupina projekta su korisnici – mikro i mali proizvođači voća i povrća u OBŽ koji nemaju vlastite skladišne kapacitete te bi im se na taj način omogućilo da njihovi proizvodi budu plasirani na tržište po višim cijenama i u trenucima kada postoji potreba tržišta za tim proizvodima. RDC bi pružio i drugi niz prednosti malim gospodarstvima: planiranje proizvodnje i omogućavanje lakšeg pristupa tržištu, sortiranje i kalibriranje plodova prema sve oštrijim zahtjevima kupaca (trgovački lanci), uštede pri skladištenju i pripremi plodova za tržište, jednostavniju i bržu organizaciju distribucije proizvoda, zadržavanje jednake kakvoće plodova tijekom cijelog razdoblja skladištenja, kontinuiranu opskrbu tržišta, postizanje veće prosječne cijene proizvoda na tržištu, proširenje postojeće ponude većim brojem vrsta voća i povrća.

Projekt je u potpunosti usklađen s relevantnim strateškim dokumentima na 3 razine: Europski zeleni plan, Strategija „od polja do stola“ i Strategija za bioraznolikost 2030, NRS 2030, Strategija poljoprivrede do 2030, NPOO 2021-2026, OP jačanja trž. kapaciteta sektora voća i povrća 2021.-2026, Razvojni sporazum, Plan razvoja OBŽ do 2027, Provedbeni program OBŽ 2021-2025.

Tijelo nadležno za komponentu/podkomponentu Ministarstvo poljoprivrede s jedne strane i Osječko-baranjska županija potpisali su dana 9. prosinca 2022. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u vrijednosti 75.345.000,00 kuna odnosno 10.000.000,00 eura.

Ukupni prihvatljivi izdaci projekta iznose 108.617.627,52 kuna, odnosno 14.416.036,56 € kao što je utvrđeno u Prilogu I Ugovora: opis i proračun Projekta, u skladu s općim uvjetima Ugovora.